Procedura przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji, zajęć, egzaminów zewnętrznych oraz na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia PDF Drukuj Email
środa, 20 maja 2020 20:37

Procedura przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole w czasie konsultacji, zajęć, egzaminów zewnętrznych oraz na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  u uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie w okresie pandemii.

 

 

 1. Do szkoły/na egzamin mogą przyjść uczniowie zdrowi, bez objawów kaszlu, kataru i podwyższonej temperatury.
 2. Do szkoły/na egzamin nie mogą przyjść uczniowie, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo uczeń objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Przed budynkiem szkoły, na placu szkolnym przed odwozem uczniowie unikają tworzenia grup, zachowują dystans społeczny ok: 2m.
 4. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły w czasie konsultacji, zajęć i egzaminu.
 5. Uczniowie przychodzą i wychodzą ze szkoły z osłoną ust i nosa np. maseczką, obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu; na konsultacjach, zajęciach i egzaminie nie obowiązuje osłona ust i nosa.
 6. Uczniowie w czasie konsultacji, zajęć lub  egzaminu mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, kiedy:
  - podchodzi do niego nauczyciel,
  - wychodzi do toalety,
  - kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej, po zajęciach i konsultacjach.
 7. Uczniowie do szkoły wchodzą głównym wejściem, wejściem do szatni lub wejściem od strony sekretariatu zachowując przy tym dystans społeczny ok. 2 m. Na korytarzach szkolnych również zachowują wymagany dystans.
 8. Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem dystansu społecznego, swoje rzeczy umieszczają w foliowej torebce lub worku.
 9. W salach lekcyjnych w czasie konsultacji, zajęć może przebywać maksymalnie 12 uczniów, z zachowaniem dystansu miedzy ławkami ok.1,5 m.
 10. Uczniowie przestrzegają zasad higieny na terenie szkoły, często myją ręce wodą i mydłem.
 11. Po konsultacjach, zajęciach i egzaminie wietrzone są sale lekcyjne, dezynfekowane blaty i sprzęty.
 12. Uczniowie nie przynoszą na konsultacje, zajęcia  i egzamin zbędnych przedmiotów, nie pożyczają sobie przyborów piśmienniczych.
 13. Jeżeli u ucznia zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem nauczyciel  niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły/przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Nauczyciel odprowadza ucznia do izolatorium, gdzie oczekuje z nim na jego rodziców, przyjazd pogotowia i instrukcje ze stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 14. Dyrektor informuje rodziców i zawiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 15. Izolatorium znajduje się w sali 106, gdzie uczeń wraz z nauczycielem oczekuje na przyjazd pogotowia, rodziców i otrzymanie instrukcji ze stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Obszar, w którym poruszał się uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, jego rzeczy osobiste zabezpieczyć w foliowy worek oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 17. Należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z uczniem, u którego zaobserwowano niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.
 18. Na niebieskiej tablicy przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, instrukcje jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.
 19. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej przy zaobserwowaniu niepokojących objawów: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY Z ODDYCHANIEM:

606 370 108

15 868 21 49

 

lub w przypadku nasilonych objawów numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

 

41 273 99 09 pielęgniarki

41 273 99 11 o. dzienny

41 273 99 71 o. nocny

Infolinia NFZ 800 190 590