Dobre praktyki PDF Drukuj Email
Spis treści
Dobre praktyki
Dobra praktyka w naszej szkole
Scenariusze zajęć
Filmy
Wszystkie strony

 

Dobre praktyki to  przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie realizowanych działań zmierzających do upowszechniania różnorodnych form edukacji poprzez wymianę informacji, uczenie się od innych, popularyzowanie najlepszych rozwiązań. Dobrymi praktykami są wszelkie inicjatywy cykliczne lub jednorazowe, które pozwalają na skuteczną realizację zadań i osiąganie celów. Dobra praktyka to dążenie do poprawy poprzez uczenie się od innych, czyli porównywanie się z innymi, a następnie adoptowanie rozwiązań uznanych za wzorcowe.

 


Oto dobra praktyka realizowana w naszej szkole:

 

 

Dobra praktyka: Ocenianie Kształtujące szansą na skuteczne nauczanie.

Cel podjętych działań:

Podnoszenie osiągnięć uczniów, przygotowanie do uczenia się przez całe życie i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stosowanie przez nauczycieli oceniania kształtującego –oceniania pomagającego się uczyć.

Opis dobrej praktyki:

Ocenianie kształtujące to metoda nauczania i oceniania pomagająca uczniowi uczyć się . Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące :

 1.  Planuje proces nauczania i uczenia się.
 2.  Określa cele i kryteria oceniania, przekazuje je uczniom i ściśle się do nich stosuje.
 3.  Przekazuje uczniom informację zwrotną na temat ich pracy zawierającą cztery niezbędne elementy:
  • co uczeń zrobił dobrze,
  •  co należy poprawić,
  •  jak należy poprawić,
  •  wskazówki, jak uczeń ma się daje rozwijać. 
 4.  Uczy uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej.

 Stosując ocenianie kształtujące nauczyciel planuje, obserwuje proces uczenia się, analizuje i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego wynikach, przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą ich pracy i osiągnięć.

Informacje te pomagają uczniowi uczyć się oraz pozwalają  mu być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem własnego procesu uczenia się.

Pracując tą metoda nauczyciel również motywuje ucznia do nauki, ponieważ skupia się na postępach i osiągnięciach ucznia, a nie na podkreślaniu jego niepowodzeń, zachęca uczniów do nauki.

 


 

Scenariusze zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z zastosowaniem oceniania kształtującego:

 Filmy

Link: Chemia1

 

Link: Matematyka

Link: Edukacja wczesnoszkolna